Categories
Blog

La Multi Ani Romania!

1dec

Sarbatoarea romanilor de pretutindeni esti azi 1 decembrie – ziua Nationala a Romaniei. Desi departe de casa pe taram americam raman consecvent patriei mama si punctez la randul meu:” La Multi Ani Romania!” si va invit la o lectie de istorie preluata de pe Wikipedia:

La 1 decembrie 1918, Adunarea Na?ional? de la Alba Iulia, constituit? din 1228 delega?i, ?i sprijinit? de peste 100.000 de persoane adunate la eveniment din toate col?urile Ardealului ?i Banatului, a adoptat o Rezolu?iune care consfin?e?te unirea tuturor rom?nilor din Transilvania ?i ?ntreg Banatul (cuprins ?ntre r?urile Mure?, Tisa ?i Dun?re) cu Rom?nia.

Ziua de 1 decembrie 1918 marcheaz? bilan?ul luptei rom?nilor pentru ?ntregire statal?, care vine s? ?ncununeze precedentele ac?iuni ale fra?ilor din Basarabia (27 martie 1918) ?i Bucovina (15 / 28 noiembrie 1918). Poporul rom?n a valorificat conjunctura interna?ional? creat? ?n urma Primului R?zboi Mondial ?i a ?tiut s? se afirme ?n contextul mi?c?rii de eliberare a popoarelor ?i al victoriei principiului na?ionalit??ilor ?n Europa.

Rezolu?ia votat? de Marea Adunare Na?ional?, proclama:

Rezolu?ia Marii Adun?ri

  1. Deplin? libertate na?ional? pentru toate popoarele conlocuitoare. Fiecare popor se va instrui, administra ?i judeca ?n limba sa proprie prin indivizi din s?nul s?u ?i fiecare popor va primi drept de reprezentare ?n corpurile legiuitoare ?i la guvernarea ??rii ?n propor?ie cu num?rul indivizilor ce-l alc?tuiesc.
  2. Egal? ?ndrept??ire ?i deplin? libertate autonom? confesional? pentru toate confesiunile din Stat.
  3. ?nf?ptuirea des?v?r?it? a unui regim curat democratic pe toate t?r?murile vie?ii publice. Votul ob?tesc, direct, egal, secret, pe comune, ?n mod propor?ional, pentru ambele sexe, ?n v?rst? de 21 de ani la reprezentarea ?n comune, jude?e ori parlament.
  4. Des?v?r?it? libertate de pres?, asociere ?i ?ntrunire, libera propagand? a tuturor g?ndurilor omene?ti.
  5. Reforma agrar? radical?. Se va face conscrierea tuturor propriet??ilor, ?n special a propriet??ilor mari. ?n baza acestei conscrieri, desfiin??nd fidei-comisele ?i ?n temeiul dreptului de a mic?ora dup? trebuin?? latifundiile, i se va face posibil ??ranului s?-?i creeze o proprietate (ar?tor, p??une, p?dure) cel pu?in at?t c?t o s? poat? munci el ?i familia lui. Principiul conduc?tor al acestei politici agrare e pe de o parte promovarea nivel?rii sociale, pe de alt? parte, poten?area produc?iunii.
  6. Muncitorimei industriale i se asigur? acelea?i drepturi ?i avantagii, care sunt legiferate ?n cele mai avansate state industriale din Apus.

Legea Unirii a fost ratificat? prin Decretul-Lege No. 3631 din 11 decembrie 1918 de c?tre regele Ferdinand I ?i votat? de Adunarea Deputa?ilor ?n ?edin?a din 29 decembrie 1919, ?n unanimitate.

Carte po?tal? emis? cca. 1918?1919 pentru a s?rb?tori Unirea. A se observa traseul ciudat al grani?ei de vest a ??rii: este cuprins ?ntreg Maramure?ul, o parte mai mare a Cri?anei, cu posibilitatea extinderii Banatului p?n? la Tisa ?i Dun?re. Grani?ele definitive vor fi stabilite abia ?n 1920

Rezolu?ia Unirii e citit? de Vasile Goldi? la Alba Iulia, 1 decembrie 1918: ?Adunarea na?ional? a tuturor rom?nilor din Transilvania, Banat ?i ?ara Ungureasc?, aduna?i prin reprezentan?ii lor ?ndrept??i?i la Alba Iulia ?n ziua de 18 noiembrie / 1 decembrie 1918, decreteaz? unirea acelor rom?ni ?i a tuturor teritoriilor locuite de d?n?ii cu Rom?nia. Adunarea proclam? ?ndeosebi dreptul inalienabil al na?iunii rom?ne la ?ntreg Banatul, cuprins ?ntre Mure?, Tisa ?i Dun?re.?

Cu drag,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *