Categories
Invitati si raspunsuri

Calit??ile motrice ? elemente de baz? ale dezvolt?rii fizice a sportivilor

Calit??ile motrice sunt ?nsu?iri ale organismului uman care nu se dob?ndesc pe parcursul form?rii individului, ci fiecare om se na?te cu un anumit indice al acestora.

Ace?ti indici se dezvolt? de la sine, datorit? vie?ii, p?n? la o anumit? v?rst? ?i apoi ?ncep s? scad? ?ntr-un ritm diferen?iat. Printr-un proces special de instruire se poate accelera dezvoltarea indicilor calit??ilor motrice, acest fenomen purt?nd ?i denumirea de ?educarea calit??ilor motrice?.

Calit??ile motrice sunt de dou? feluri:

a)???? calit??i motrice de ?baz??: for??, vitez?, rezisten??, ?ndem?nare ?i mobilitate;

b)??? calit??i motrice specifice: cele implicate ?n practicarea unor probe sau ramuri de sportive.

La v?rstele mici se educ? toate calit??ile motrice, dar accentul pun?ndu-se pe vitez? ?i ?ndem?nare. La v?rste mai mari, peste 14-15 ani se pune accentul pe rezisten?? ?i for??.

Orice act motric sau ac?iune motric? ?implic? ?n efectuarea lor toate calit??ile? motrice de baz?, dar cu o pondere diferita. Calit??ile motrice sunt ?n str?ns? leg?tur? cu priceperile ?i deprinderile motrice.

?nsu?irea deprinderilor ?i priceperilor motrice este un proces dificil, el fiind condi?ionat ?i de nivelul calit??ilor motrice ale sportivilor. Se ?tie c?, un nivel ridicat al calit??ilor motrice scurteaz? durata procesului de instruire.

Exersarea f?cut? ?n scopul ?nsu?irii deprinderilor ?i priceperilor motrice are ca efect indirect ?i dezvoltarea calit??ilor motrice, iar orice deprindere sau pricepere motric? ?nsu?it? de sportivi poate devenii un mijloc de dezvoltarea a calit??ilor motrice ale sportivilor respectivi.

?Ac?ionarea ?tiin?ific? pentru dezvoltarea unei anumite calit??i motrice are ca efecte pozitive indirecte asupra celorlalte calit??i motrice ?ntr-o anumit? m?sur?.

Calit??ile motrice pot fi educate ?n orice perioad? a anului.

?n ceea ce prive?te for?a, aceasta determin? ?n mare m?sur? viteza actelor motrice contribuind totodat? la o cre?tere considerabil? a num?rului de repet?ri a acestora, adic? a rezisten?ei? implicat? sporirea vitezei de execu?ie, aceast? calitate influen?eaz? ?i ?ndem?narea. Deci, ?nsu?irea oric?rei tehnici ?i valorificarea ei tactic?, depinde printre altele ?i nivelul de dezvoltarea a for?ei.

Grafic, perioadele optime pentru dezvoltarea calit??ilor motrice se prezint? ca ?n figura de mai jos:

Untitled

Theo Cercel,
Preparator fizic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *